AV-8S VA1-5
Comet C2 XS235
L-410VP 850928
MiG-21MF 7714
Mi-24D M34011
L-90TP RG-10
Mirage IVP 55
TAV-8S VAE1-1
Tu-142M-3 1603062
AV-8S VA.1-5 Spanish Navy
sold to Thailand as 3106 by 1997
Comet 4C XS235, RAF
w.f.u.by 10/00 at Bruntingthorpe
L-410UVP 820928, Czech AF
MiG-21MF 7714, Slovak AF
w.f.u. by 8/05 at Kosice
Mi-24D M34011, Czech AF
w.f.u. by 2/06 at Prerov
Redigo 90TP RG-10, Finnish AF
Mirage IVP 55, French AF
w.f.u. by 5/05 at Chateaudun
TAV-8S VAE1-1, Spanish Navy
sold to Thailand as 3101 by 1997
Tu-142M-3 1603062, Russian Navy
Website_Design_NetObjects_Fusion

RIAT 1994 - RAF Fairford